Homepage

U bent niet ingelogd.
Slachtoffer Informatie Portaal

FAQ

Over het Slachtoffer Informatie Portaal

 • Hoe log ik in ?
 • De informatie in het slachtofferloket van het Openbaar Ministerie is persoonlijk en vertrouwelijk. Daarom moet u eerst inloggen met uw DigiD inlogcode.
  DigiD (spreek uit: 'die-gie-dee') staat voor Digitale Identiteit; het is een systeem waarmee de overheid op het internet uw identiteit kan verifi?ren. Op www.digid.nl kunt u een DigiD inlogcode aanvragen. Wanneer u reeds in het bezit bent van een DigiD inlogcode, kunt u inloggen door op de link "Log in met DigiD" te klikken.
 • Hoe zit het met de veiligheid en vertrouwelijkheid?
 • Omdat de getoonde informatie vertrouwelijk van aard is, of kan zijn, is de veiligheid van de service op een hoogwaardig niveau geborgd. Alle communicatie via het internet vindt versleuteld plaats (https) zoals u dat ook kent van bijvoorbeeld internetbankieren. U logt in bij de service op basis van uw DigiD.
 • Ik zie dat mijn sessie is verlopen, wat nu?
 • Als u een tijd niet actief bent op het Slachtoffer Informatie Portaal, verloopt uw beveiligde sessie. U moet dan opnieuw inloggen.
 • Wie wordt gezien als slachtoffer? Is dit alleen het daadwerkelijke slachtoffer of kunnen dit ook, als het daadwerkelijke slachtoffer om het leven is gebracht, de directe nabestaande, ouders, partner, kinderen, zijn. M.a.w. kunnen zij ook middels hun DigiD inloggen en op die wijze informatie inwinnen of is daar nog niet in voorzien.
 • Het informatieportaal voor slachtoffers is (vooralsnog) bestemd voor slachtoffers waarvan de zaken in hoger beroep worden behandeld. In artikel 51a lid 1 Strafvordering is een definitie van het slachtoffer opgenomen: "degene die als rechtstreeks gevolg van een strafbaar feit vermogensschade of ander nadeel heeft ondervonden."
  In artikel 51 e en d - waar het gaat om -onder andere- inzage in het dossier (dus ook het slachtoffer informatie portaal) hebben nabestaanden en erfgenamen dezelfde rechten als het slachtoffer. Onder nabestaande wordt verstaan de echtgenoot/geregistreerde partner/levensgezel en bij afwezigheid c.q. niet in staat of bereid zijn van deze, de bloedverwanten.

  Kortom: daadwerkelijke slachtoffers of nabestaanden en erfgenamen kunnen met hun DigiD in het portaal.

Over het OM

 • Wat is het Openbaar Ministerie?
 • Mensen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgen met het Openbaar Ministerie (OM) te maken. Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Het OM wordt in de rechtszaal vertegenwoordigd door een openbaar aanklager. Bij de rechtbank zijn dat officieren van justitie en in hoger beroep advocaten-generaal.
 • Waarom is er hoger beroep ingesteld?
 • Als de verdachte en/of de officier van justitie het niet eens is met het vonnis van de rechtbank, kan hij de zaak aan een hogere rechter (het gerechtshof) voorleggen. Wanneer er hoger beroep is ingesteld, wordt er opnieuw gekeken naar de zaak. Er wordt een nieuwe uitspraak gedaan in de vorm van een arrest.
 • Wat is een advocaat-generaal?
 • De advocaat-generaal is de officier van justitie in hoger beroep. Hij is de vertegenwoordiger van het OM in de rechtszaal.

Over u als slachtoffer

 • Ik heb een slachtoffergesprek met de advocaat-generaal aangeboden gekregen. Wat kan ik verwachten?
 • Indien u een gesprek is aangeboden wordt er ??n ? twee weken voorafgaand aan de zitting een datum met u gepland. Tijdens dit gesprek kunt u uw verhaal vertellen en vragen stellen.
 • Kan ik mijn schadevergoeding aanpassen of handhaven in hoger beroep?
 • Als u bij de rechtbank een vordering tot schadevergoeding heeft ingediend, krijgt u een wensenformulier met de optie of u uw schadevergoeding wilt handhaven of aanpassen in hoger beroep. Als u het handhaaft blijft het bedrag hetzelfde als bij de rechtbank. Als u het wilt aanpassen, kunt u uw vordering alleen verlagen. Op het formulier kunt u aangeven met welk bedrag u wilt verlagen.

  Voorbeeld:
  U heeft een vordering ingediend van € 350. Als u al € 100 heeft ontvangen van bijvoorbeeld de verzekering, kunt u op het formulier invullen dat u uw vordering met € 100 wilt verlagen. Er zal dus een vordering van € 250 blijven staan. Als u helemaal geen schadevergoeding meer wilt ontvangen, kunt u het gehele bedrag (wat u heeft gevorderd bij de rechtbank) invullen op het formulier.

  Als u bij de rechtbank geen schadevergoeding heeft ingediend, kunt u in hoger beroep niets meer vorderen.
 • Ik heb een schadevergoeding ingediend. Moet ik aanwezig zijn bij de zitting?
 • Het is niet verplicht om aanwezig te zijn bij de zitting. De brief die u ontvangt met daarin de zittingsinformatie, kunt u zien als een uitnodiging. U bepaalt zelf of u aanwezig wilt zijn.

  Tijdens de zitting krijgt u de gelegenheid om uw vordering tot schadevergoeding toe te lichten. Als u besluit om niet aanwezig te zijn bij de zitting, is dat geen enkel probleem. Uw schadevergoeding wordt alsnog behandeld tijdens de zitting. Indien uw schadevergoeding bij de rechtbank niet-ontvankelijk is verklaard , dan adviseren wij u om wel bij de zitting aanwezig te zijn. Dit om uw vordering toe te lichten.

 • Wat houdt het spreekrecht in?
 • Het spreekrecht is bedoeld voor slachtoffers en/of nabestaanden van misdrijven waar acht jaar gevangenisstraf of meer voor gegeven kan worden. Tijdens de zitting krijgt u tien ? vijftien minuten de tijd om gebruik te maken van uw spreekrecht. Het spreekrecht mag niet persoonlijk aan de verdachte gericht zijn. Het moet vertellen wat het misdrijf met u heeft gedaan en wat de gevolgen voor u zijn.
 • Kan iemand namens mij het spreekrecht uitoefenen?
 • Ja, dat is mogelijk. Het kan zijn dat u wel graag uw verhaal wilt doen maar dat het voor u zelf, door welke reden dan ook, onmogelijk is. U kunt dan iemand anders aanwijzen die namens u zal spreken tijdens de zitting. De persoon die namens u zal spreken, zal de oproeping spreekrecht ontvangen.
 • Wat is een schriftelijke slachtofferverklaring?
 • Wanneer u uw verhaal op papier zet, wordt dit een schriftelijke slachtofferverklaring genoemd. U kunt deze zelf opstellen of met behulp van Slachtofferhulp Nederland.

Over de zitting

 • Wat is een dagvaarding?
 • De verdachte wordt schriftelijk opgeroepen om te verschijnen voor de rechter met een dagvaarding. In de dagvaarding staan de vermeende strafbare feiten die de verdachte gepleegd heeft en de datum waarop de zaak door de rechter behandeld wordt.
 • Wat is een pro forma zitting?
 • Een pro forma zitting duurt ongeveer vijf ? tien minuten. Tijdens deze zitting wordt besproken of de voorlopige hechtenis van de verdachte verlengd wordt. De zaak wordt niet inhoudelijk behandeld.
 • Wat is een regiezitting?
 • Een regiezitting is een korte, voorbereidende zitting. Tijdens deze zitting bespreken alle procesdeelnemers hun onderzoekswensen. Onderzoekswensen kunnen bijvoorbeeld zijn: horen van getuigen of aanvragen van rapportages. De zaak wordt niet inhoudelijk behandeld.
 • Wat is een inhoudelijke behandeling?
 • Tijdens de inhoudelijke behandeling wordt het strafdossier doorgenomen en de feiten besproken. Slachtoffers kunnen gebruikmaken van hun spreekrecht (zie Wat houdt het spreekrecht in?). Hierna komt het OM met een strafeis en de advocaat met een pleidooi. Het hof doet doorgaans na twee weken uitspraak.

Over de status van mijn zaak

 • In mijn zaak is hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank. Wat gebeurt er nu?
 • Het Ressortsparket heeft de melding ontvangen dat er door de officier van justitie en/of de verdachte hoger beroep is ingesteld in uw zaak. De rechtbank gaat het strafdossier opsturen naar het gerechtshof zodra het vonnis is uitgewerkt.
 • Het strafdossier is binnengekomen bij het gerechtshof. Wat gebeurt er nu?
 • Het gerechtshof heeft het strafdossier van de rechtbank ontvangen en gaat het dossier doorsturen naar het Ressortsparket voor verdere behandeling.
 • Het strafdossier is binnengekomen bij het Ressortsparket. Wat gebeurt er nu?
 • Het Ressortsparket heeft het strafdossier van het hof ontvangen en gaat het dossier actualiseren.
 • De zaak is klaar om gepland te worden op zitting. Wanneer is de zittingsdatum bekend?
 • Het strafdossier is geactualiseerd. De zitting gaat gepland worden. Hof, OM en verdediging zoeken gezamenlijk een zittingsdatum. Wanneer er een definitieve datum bekend is, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
 • De zitting wordt aangehouden voor onbepaalde tijd. Wat betekent dit?
 • Het tijdstip en de datum waarop de zitting weer verder zal gaan, is nog niet bekend.
  Mogelijke redenen waarom de zaak wordt aangehouden:
  • er moeten nog getuigen worden gehoord.
  • de raadsman van verdachte of verdachte kon niet aanwezig zijn.
  • er moet een rapportage over verdachte worden gemaakt.
 • De zitting wordt aangehouden voor bepaalde tijd, wat betekent dit?
 • Het tijdstip en de datum waarop de zitting weer verder gaat is bekend.
 • Wanneer doet het hof uitspraak?
 • In hoger beroepszaken is de uitspraak over het algemeen veertien dagen na de zitting. De mededeling uitspraak krijgt u op schrift toegezonden. Het is ook mogelijk om op de dag van de uitspraak telefonisch contact met het Slachtofferloket (zie Contact) op te nemen.
 • Het hof heeft een straf opgelegd. Wie zorgt voor de uitvoering van de straf?
 • Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opgelegde straf. Let op, als de advocaat-generaal en/of verdachte in cassatie gaan bij de Hoge Raad is het mogelijk dat de opgelegde straf nog niet ten uitvoer kan worden gelegd.
 • Kan een hoger beroepszaak worden ingetrokken?
 • Ja, diegene die hoger beroep heeft ingesteld (de officier van justitie of de verdachte) kan het beroep ook weer intrekken.

Over de uitspraak

 • Wat betekent het als het OM niet-ontvankelijk is verklaard?
 • De rechtszaak komt vooralsnog tot een einde. Het hof beslist dat het OM de verdachte niet mag vervolgen voor het strafbare feit, op een grond die buiten de zaak zelf ligt (zoals een procedurefout). Als het OM niet in cassatie gaat, wordt de straf die eerder door de rechtbank is bepaald ten uitvoer gelegd.
 • Wat betekent het als de verdachte niet-ontvankelijk is verklaard?
 • De rechtszaak komt tot een einde. De verdachte is niet-ontvankelijk in het hoger beroep indien:
  • zijn bezwaren tegen het vonnis van de rechtbank niet tijdig of juist zijn ingediend;
  • hij te laat appel heeft ingesteld.
  De straf die eerder door de rechtbank is bepaald, wordt ten uitvoer gelegd.
 • Wat is een voorwaardelijke straf?
 • Een voorwaardelijke straf houdt in dat de straf wel wordt uitgesproken, maar dat deze nog niet ten uitvoer wordt gebracht. Wanneer de verdachte opnieuw de fout in gaat, of bepaalde voorwaarden die de rechter gesteld negeert, kan de straf alsnog worden uitgevoerd.
 • Wat houdt toewijzing van de civiele vordering in?
 • De verdachte is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan het slachtoffer/de benadeelde partij. Het slachtoffer of de benadeelde partij kan met een gewaarmerkt afschrift van het arrest een deurwaarder inschakelen om het bedrag te innen.
 • Wat is de schadevergoedingsmaatregel?
 • Als de rechter vindt dat u recht heeft op een schadevergoeding, kan hij de verdachte verplichten tot het betalen van uw schade (of een gedeelte daarvan). Deze door de rechter opgelegde verplichting heet een schadevergoedingsmaatregel. Het OM geeft in dit geval het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) opdracht om het bedrag voor u te innen.
 • Wie gaat over de uitbetaling van mijn schadevergoeding?
 • Als er een maatregel van schadevergoeding is opgelegd, dan gaat het Centraal Justitieel Incassobureau over de uitbetaling van uw schadevergoeding. De verdachte moet het schadevergoedingsbedrag aan de Staat betalen. De Staat betaalt dit vervolgens aan het slachtoffer.
  Als er geen maatregel tot schadevergoeding is opgelegd, kan het slachtoffer of de benadeelde partij met een gewaarmerkt afschrift van het arrest een deurwaarder inschakelen om het bedrag te innen.
 • Wat is een voorschotsregeling?
 • De voorschotsregeling is uitsluitend van toepassing indien de schadevergoedingsmaatregel is opgelegd naar aanleiding van een veroordeling voor een gewelds- en zedendelict. Indien de verdachte acht maanden na het onherroepelijk worden van het arrest nog niet aan zijn betalingsplicht heeft voldaan, dan ontvangt het slachtoffer het (resterende) bedrag uit het voorschotfonds.

Over de Hoge Raad

 • Is de hoger beroepszaak na het wijzen van het arrest definitief afgesloten?
 • Als de verdachte en/of de advocaat-generaal het niet eens is met het arrest van het gerechtshof, kan hij de zaak aan de Hoge Raad voorleggen. De Hoge Raad gaat kijken of de procedures volgens de wet zijn gevolgd. De feiten worden in dit geval niet opnieuw behandeld. Er vindt ook geen zitting plaats. Wel doet de Hoge Raad uitspraak. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
 • Wat betekent onherroepelijk?
 • Wanneer er geen cassatie is ingesteld tegen de uitspraak van het gerechtshof, wordt de uitspraak onherroepelijk. Er zijn verder geen rechtsmiddelen meer mogelijk. De uitspraak van het gerechtshof is definitief.

Inloggen met DigiD

In het portaal kunt u inloggen met uw DigiD.
Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet.
Hier vindt u meer informatie.

Instructiefilm

© 2019 · YourRequest · Built on 2020-10-26 18:16